22 May

Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Białystok

Position
Kontroler Skarbowy
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Białystok PL
Opening
22 May, 2018 29 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Białystok urgently required following position for Kontroler Skarbowy. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Białystok Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno - biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
– użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
– zadania wykonywane głównie w siedzibie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– występują bariery architektoniczne: budynek jest pięciopiętrowy, węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,
– winda jest niedostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Dokonywanie bieżącej analizy kart kontowych pod kątem zaległości podatkowych, podejmowanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i przekazywanie do doręczenia upomnień.
 • Dokonywanie bieżącej analizy kart kontowych pod kątem zaległości podatkowych, w tym nieuregulowanych w wyniku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wystawianie, przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych, dokonywanie ich aktualizacji.
 • Wykonywanie zadań wierzyciela po umorzeniu postępowania egzekucyjnego.
 • Podejmowanie działań mających na celu poszukiwanie majątku zobowiązanych.
 • Sporządzanie raportów, dokonywanie zestawień zaległości zagrożonych przedawnieniem, przekazywanie tych zestawień do innych komórek organizacyjnych urzędu celem uzupełnienia, monitorowanie procesu pozyskiwania danych do tych zestawień, dokonywanie analizy tych zaległości w konkretnych stanach faktycznych
 • Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania egzekucyjnego, w tym egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
 • Znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postepowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji skarbowej lub podatkowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.) lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.06.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok
  piętro XIII, pokój nr 1311

  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem : "Nabór na stanowisko kontrolera skarbowego w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacją seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
 • weryfikacja ofert pracy pod względem spełniania wymagań formalnych,
 • test wiedzy merytorycznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych dokumentami.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto - 3 016,88 zł miesięcznie.

Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH ZOSTANĄ ODRZUCONE.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.

Lista kandydatów spełniających niezbędne wymaganie formalne, wraz z podaniem informacji o miejscu i czasie przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego (TESTU WIEDZY MERYTORYCZNEJ), zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku
w zakładce OGŁOSZENIA/NABÓR, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - X piętro oraz na tablicy ogłoszeń w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku - na parterze.

Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 60 25.

Informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku (dalej: IAS w Białymstoku);
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor IAS w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD.Bialystok@mf.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzeń wykonawczych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Białymstoku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jobs Vacancy Related to Kontroler Skarbowy:

04Jun

Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Oświęcim. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Oświęcim opening great career opportunity and jobs vacancy for Kontroler Skarbowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Jun, 2018. "Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - nr ogłoszenia 27561". Praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,.... ... Continue reading -->


13Jun

Odszy Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Kontroler Skarbowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca pod presją czasu Praca w budynku... ... Continue reading -->


27Apr

Odszy Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Drezdenko. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Drezdenko opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Kontroler Skarbowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Apr, 2018. Sporządzanie zawiadomień w sprawach ujawnionych wykroczeń lub przestępstw skarbowych,. Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz... ... Continue reading -->


19Jun

Odszy Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lublin opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Kontroler Skarbowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk oraz szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy... ... Continue reading -->


20Jun

Kontroler Skarbowy Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski opening great career opportunity and jobs vacancy for Kontroler Skarbowy position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. 1 rok na stanowisku młodszego kontrolera skarbowego. Ujawnianie nieprawidłowości noszących znamiona przestępstw i wykroczeń skarbowych w celu wymierzenia kary... ... Continue reading -->