20 Feb

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gdańsk

Position
Starszy Referent
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Gdańsk PM
Opening
20 Feb, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gdańsk urgently required following position for Starszy Referent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gdańsk Jobs Details:

WARUNKI PRACY stanowisko pracy administracyjno - biurowe zlokalizowane w siedzibie Urzędu na II piętrze, budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo; ZAKRES ZADAŃ

 • 1. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji w celu prawidłowego funkcjonowania sekcji postępowań sprawdzających.
 • 2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie lub wysyłanie kart MKR-1, sprawdzeń KRK i CZSW w celu zapewnienia terminowości i właściwego prowadzenia postępowań sprawdzających.
 • 3. Analizowanie ankiet bezpieczeństwa osobowego w celu sprawdzenia prawidłowości ich wypełnienia.
 • 4. Wykonywanie czynności kancelaryjno-ewidencyjnych w celu terminowego prowadzenia zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających.
 • 5. Prowadzenie dokumentacji ewidencji czasu pracy , po zakończeniu miesiąca przedkładanie jej pracownikowi do podpisu w celu właściwej kontroli czasu pracy pracowników.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • obsługa komputera, sumienność, dokładność
 • uzyskanie uprawnień w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe administracja
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenie w pracy z dokumentacją niejawną w toku prowadzonych postępowań sprawdzających
 • obsługa sprzętu biurowego
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.03.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35
INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1.180 (tj. 2211,13 zł.) plus dodatek za wysługę lat


Jobs Vacancy Related to Starszy Referent:

30Jan

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Oświęcim. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Oświęcim opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Jan, 2018. WARUNKI PRACY - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy... ... Continue reading -->


27Feb

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Sępólno Krajeńskie. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Sępólno Krajeńskie opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Feb, 2018. WARUNKI PRACY - praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, - budynek urzędu nie przystosowany architektonicznie do... ... Continue reading -->


01Feb

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Nowe Miasto Lubawskie. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Nowe Miasto Lubawskie opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 01 Feb, 2018. WARUNKI PRACY Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca wykonywana w siedzibie Urzędu na stanowisku... ... Continue reading -->


27Feb

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Częstochowa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Częstochowa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 27 Feb, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu, - obsługa... ... Continue reading -->


02Feb

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Feb, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, - obsługa komputera powyżej 4... ... Continue reading -->