17 May

Wny Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Warszawa

Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Warszawa urgently required following position for Wny Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Wny Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Warszawa Jobs Details:

Główny specjalista Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista w Wydziale Programowania i e-Zdrowia w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na I piętrze; praca wiąże się z krajowymi wyjazdami służbowymi; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie na parter; Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw dotyczących monitorowania i kontrolowania realizacji projektów w obszarze e-zdrowia prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), w tym ich spójności z projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).Monitorowanie, gromadzenie i dystrybuowanie informacji nt. projektów realizowanych w obszarze e-zdrowia, w tym w szczególności przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia, ze środków krajowych i zagranicznych, z uwzględnieniem dążenia do zapewnienia interoperacyjności i komplementarności planowanych i wdrażanych projektów zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.Współpraca w zakresie spraw dotyczących programowania wsparcia obszaru zdrowia ze środków funduszy strukturalnych (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).Współpraca w zakresie spraw dotyczących rozwoju e-zdrowia oraz publicznych systemów teleinformatycznych planowanych, realizowanych i zrealizowanych w sektorze zdrowia, w szczególności przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia, w tym uczestniczy w ich nadzorowaniu i monitorowaniu.Współpraca przy realizacji badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz, dotyczących programów operacyjnych finansowanych ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) - POWER, POIiŚ, RPO.Udział w pracach grup roboczych, komitetów na szczeblu krajowym i międzynarodowym, konferencjach, seminariach dotyczących wykorzystania środków zagranicznych na rzecz sektora zdrowie, polityki rozwoju oraz obszaru e-zdrowia.Współpraca w zakresie spraw dotyczących rejestrów medycznych i innych baz danych, w tym uczestniczy w ich nadzorowaniu i monitorowaniu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub przy realizacji projektów, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,wiedza z zakresu e-zdrowia i zarządzania projektami,umiejętność komunikowania się.wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich,umiejętność prognozowania oraz koordynowania,umiejętność gromadzenia i analizy danych,umiejętność syntezy informacji.Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-18 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Programowania i e-Zdrowia w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia – poz. 1937” Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo/ Praca, wolontariat, praktyki i staże.. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1393 tj). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr: 22 63 49 276. Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.

922) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o metodach i technikach naboru: Proces naboru składa się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne, etap 2: test wiedzy merytorycznej, etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego. Aplikuj .kprm h3 { font-size: 1rem !important; font-weight: 700; margin-top: 16px; } .kprm ul { margin: 0px !important; }


Jobs Vacancy Related to Wny Specjalista Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna: