21 May

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Nowe Miasto Lubawskie

Position
Inspektor
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Nowe Miasto Lubawskie WM
Opening
21 May, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Nowe Miasto Lubawskie urgently required following position for Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Nowe Miasto Lubawskie Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno biurowa w siedzibie urzędu,
 • praca w terenie,
 • kontrole wykonywane u producentów, przedsiębiorców, w sklepach, magazynach, hurtowniach,
 • kontakt z klientem zewnętrznym,
 • prowadzenie samochodu służbowego prawo jazdy kat. B,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli wprowadzania do obrotów środków ochrony roślin,
 • prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin,
 • nadzór nad podmiotami/przedsiębiorcami upoważnionymi do prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
 • nadzór nad podmiotami/przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin,
 • pobieranie próbek środków ochrony roślin do kontroli składu lub właściwości chemicznych oraz próbek do badań pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,
 • udzielanie porad w zakresie ochrony upraw przed organizmami szkodliwymi oraz dokumentowanie podejmowanych działań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomośc ustawy o ochronie roślin, środkach ochrony roślin.
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe; adres e-mail, nr telefonu, W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji naboru istnieje możliwość odbiór dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą powiadomieni e-mailem. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 89 538-88-22. Ofert osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Jobs Vacancy Related to Inspektor:

11Jun

Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Kadrowej Pracownik Biurze Zarz Dzania Zasobami Ludzkimi Mazowieckiego Oddzia Regionalnego Miejsce Warszawa Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Kadrowej Pracownik Biurze Zarz Dzania Zasobami Ludzkimi Mazowieckiego Oddzia Regionalnego Miejsce Warszawa position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. OR07/39/18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor... ... Continue reading -->

12Jun

Inspektor Specjalista Biuro Kontroli Miejscu Wydzia Gis Stanowisko Pracy Aktualizacji Danych Miejsce Growiec Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Specjalista Biuro Kontroli Miejscu Wydzia Gis Stanowisko Pracy Aktualizacji Danych Miejsce Growiec position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. OR15/BKM/33/18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Inspektor... ... Continue reading -->

26Apr

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie urzędu, - praca przy komputerze, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek i... ... Continue reading -->


15Jun

Inspektor Skim Oddziale Regionalnym Biuro Kontroli Miejscu Wydzia Obs Ugi Przygotowania Dokumentacji Stanowisko Pracy Miejsce Stochowa Sobieskiego Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Skim Oddziale Regionalnym Biuro Kontroli Miejscu Wydzia Obs Ugi Przygotowania Dokumentacji Stanowisko Pracy Miejsce Stochowa Sobieskiego position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jun, 2018. Inspektor w Śląskim Oddziale Regionalnym Biuro Kontroli na Miejscu/ Wydział ds. OR12/BKM/14/18.... ... Continue reading -->

11Jun

Inspektor Ski Oddzia Regionalny Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Wydzia Wdro Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Przyznanie Pomocy Miejsce Siedziba Skiego Regionalnego Stochowie Sobieskiego Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Ski Oddzia Regionalny Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Wydzia Wdro Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Przyznanie Pomocy Miejsce Siedziba Skiego Regionalnego Stochowie Sobieskiego position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jun, 2018. Inspektor Śląski Oddział Regionalny / Biuro Wsparcia Inwestycyjnego/Wydział ds. OR12/BWI/13/18.... ... Continue reading -->