17 May

Odszy Archiwista Rzesz Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Rzeszów

Position
Odszy Archiwista Rzesz
Company
Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna
Location
Rzeszów PP
Opening
17 May, 2018 3 days ago

Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Rzeszów urgently required following position for Odszy Archiwista Rzesz. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Odszy Archiwista Rzesz Jobs Vacancy in Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministr Cywilna Rzeszów Jobs Details:

Młodszy archiwista Archiwum Państwowe w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy archiwista do spraw nadzór nad archiwami zakładowymi z obszaru właściwości Archiwum Oddział I Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, przy komputerze oraz kontrole archiwów zakładowych (wyjazdy służbowe). Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku (windy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety) - brak barier architektonicznych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rejestracja pism dotyczących spraw realizowanych przez Oddział I Nadzoru nad Narastającym Zasobem ArchiwalnymGromadzenie dokumentacji z zakresu nadzoru archiwalnego w teczkach aktowych w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymiRozpatrywanie wniosków o uzgodnienie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archi-walnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic aktPrzeprowadzanie kontroli na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachSporządzanie dokumentacji pokontrolnej (protokoły, wystąpienia pokontrolne, pisma wyjaśniające)Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych w celu zapewnienia prawidłowego po-stępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic aktUdzielanie porad i konsultacji przedstawicielom podmiotów w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic aktPrzeprowadzanie ekspertyz archiwalnych dokumentacjiPorządkowanie i przekazywanie dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej przez Oddział I do archiwumRozpatrywanie wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnejPrzygotowywanie pism zawierających uwagi do wniosków w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymiPrzygotowywanie informacji dotyczących zadań/spraw realizowanych przez Oddział I do: sprawozdań, zestawień, analiz w celu dostarczenia aktualnej informacji o ich stanie Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: średnie staż pracy: doświadczenia zawodowego Znajomość przepisów kancelaryjnychZnajomość przepisów archiwalnychPosiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego wykształcenie: wyższe prawnicze lub historyczne Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwoW przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnejOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe: Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-21 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Archiwum Państwowe w Rzeszowie 35-612 Rzeszów ul. Warneńczyka 57 Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnejW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Proponowane wynagrodzenie brutto: 2.500 zł brutto Umowa o pracę na zastępstwo. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://www.bip.ap.gov.pl/rzeszow Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wybranymi kandydatami (drogą elektroniczną lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji. Oferty można osobiście składać w siedzibie Urzędu (sekretariat) w godz. 7.30 – 15.30 oraz listownie z dopiskiem na kopercie „NABÓR”. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikuj .kprm h3 { font-size: 1rem !important; font-weight: 700; margin-top: 16px; } .kprm ul { margin: 0px !important; }


Jobs Vacancy Related to Odszy Archiwista Rzesz: