27 Apr

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów

Position
Starszy Referent
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Rzeszów PP
Opening
27 Apr, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów urgently required following position for Starszy Referent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów Jobs Details:

WARUNKI PRACY

W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze. Budynek posiada windę, pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji
 • Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie zgody na zatrudnienie osób niebędących nauczycielami
 • Prowadzenie rejestru uchwał z Wydziału Prawnego i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Prowadzenie zakładki likwidacje/przekształcenia na platformie SIO i platformie Wizytator
 • Wyszukiwanie i aktualizowanie przepisów prawa łącznie z publikatorami w zakładce na stronie www Dział prawny – akty prawne
 • Administrowanie sekretariatem Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • doświadczenie zawodowe w zakresie oświaty: interpretacja przepisów dotyczących kwalifikacji, znajomość programu Legalis
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Oświatowe
 • znajomośc przepisów ustawy Karta Nauczyciela
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie pedagogiczne
 • staż pracy: 2 lata pracy jako nauczyciel
 • znajomość systemu informacji oświatowej
 • kurs komputerowy ECDL
 • znajomość programu e-DOK
 • znajomość programu Legalis

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów
  pok. 113 a

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 867 11 25. Kandydaci muszą spełniać wszystkie "wymagania niezbędne" jak również złożyć wszystkie "dokumenty i oświadczenia niezbędne" . Wymagane dokumenty i oświadczenia, aby spełniły wymogi formalne, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór” + nr ogłoszenia o naborze + adresat + nadawca. Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto: ok. 2400 zł.


Jobs Vacancy Related to Starszy Referent:

26May

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Dąbrowa Górnicza. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Dąbrowa Górnicza opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 May, 2018. WARUNKI PRACY Praca biurowa w budynku segmentowym - wielokondygnacyjnym (2-4), częściowo przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (winda osobowa) .... ... Continue reading -->


14Jun

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zgorzelec. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zgorzelec opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jun, 2018. WARUNKI PRACY praca wymaga szczególnej koncentracji praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku (brak windy i podjazdów) praca wymagająca... ... Continue reading -->


19Jun

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jun, 2018. WARUNKI PRACY Miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych... ... Continue reading -->


14Jun

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Świętochłowice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Świętochłowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jun, 2018. "starszy referent - 329". Praca biurowa na drugim piętrze, przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;... ... Continue reading -->


31May

Starszy Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 May, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca kancelaryjno – biurowa Ośmiogodzinnym system pracy Stałe... ... Continue reading -->