17 May

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Specjalista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
17 May, 2018 3 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 praca pod presją czasu,
 praca związana z wystąpieniami publicznymi np. prezentacja wyników audytu,
 praca wymaga szczególnej koncentracji, samodzielności oraz umiejętności argumentowania i przekonywania,
 większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,
 praca administracyjno - biurowa przy użyciu urządzeń: komputer, drukarka,kserokopiarka,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych, w siedzibie urzędu, w budynku wielopiętrowym,
 podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
 budynek wyposażony jest w windy - klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem,
 pomieszczenia higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 praca w pokojach wieloosobowych przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
ZAKRES ZADAŃ
koordynowanie oraz opracowywanie, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, przy uwzględnieniu informacji uzyskanych od komórek organizacyjnych Centrali Generalnej Dyrekcji i oddziałów, projektów wyjaśnień dla kontroli zewnętrznych i zastrzeżeń do dokumentów pokontrolnych oraz odpowiedzi na zalecenia i wnioski,
prowadzenie w formie elektronicznej: rejestrów kontroli wewnętrznych realizowanych przez WKW; wykazu kontroli zewnętrznych, w którym gromadzone są dane dotyczące kontroli zewnętrznych, gromadzenie i przechowywanie również dokumentacji w formie papierowej,
opracowywanie informacji zbiorczych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzanych w Generalnej Dyrekcji,
wykonywanie czynności wynikających z funkcjonowania kontroli zarządczej, takich jak: analiza wyników kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w GDDKiA w danym roku,
opracowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej BKW, zgodnie z przyjętą w GDDKiA procedurą w tym zakresie,
w razie potrzeby na polecenie Dyrektora BKW udział w kontrolach przeprowadzanych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej,
wykonywanie zadań związanych z obsługą kancelaryjną BKW oraz sprawami pracowniczymi biura.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: 1 rok
aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej
znajomość co najmniej jednego z następujących zagadnień: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, zagadnienia dot. budowy i utrzymania dróg,
wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, informatyczne lub techniczne związane z drogownictwem oraz studia podyplomowe w zakresie kontroli lub audytu,
ukończone szkolenia w zakresie przeprowadzania kontroli,
znajomość języka angielskiego na poziomie B1
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2018
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym BKW 3)

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:

  • weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  • test wiedzy z zagadnień finansów publicznych, rachunkowości, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, budowy i utrzymania dróg; (wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne),
  • rozmowa kwalifikacyjna z 5 osobami, które zdobędą największą liczbę punktów z testu wiedzy (w przypadku, gdy piątą lokatę uzyska dwóch lub więcej kandydatów z taką samą liczbą punktów, wszyscy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną).
Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dane osobowe kandydatów/tek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 375-87-72 lub (22) 375-89-83


Jobs Vacancy Related to Specjalista:

25Apr

Inspektor Specjalista Samodzielne Stanowisko Pracy Kancelaryjno Biurowych Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Aleksandrowie Kujawskim Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Specjalista Samodzielne Stanowisko Pracy Kancelaryjno Biurowych Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Aleksandrowie Kujawskim position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Apr, 2018. Inspektor / Specjalista Samodzielne stanowisko pracy ds. OR02/16/2018.... ... Continue reading -->

16May

Odszy Specjalista Biurze Audytu Jobs Vacancy in Pkn Orlen Warszawa. Pkn Orlen Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Specjalista Biurze Audytu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: • bieżące wsparcie administracyjne i operacyjne Audytorów • współpracę operacyjną... ... Continue reading -->


26Apr

Specjalista Logistyki Magazynowej Jobs Vacancy in Hurtap Łęczyca. Hurtap Łęczyca opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Logistyki Magazynowej position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Apr, 2018. Miejsce pracy: Łęczyca Zadania: Nadzór i koordynacja zautomatyzowanego systemu realizacji zamówień, Stały monitoring efektywności pracy struktury, procesów –... ... Continue reading -->


16May

Starszy Specjalista Biurze Prawnym Jobs Vacancy in Pkn Orlen Warszawa. Pkn Orlen Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista Biurze Prawnym position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: wsparcie i obsługę prawną PKN ORLEN S.A., w tym m.in.: przygotowywanie opinii... ... Continue reading -->


19May

Pracownik Magazynu Pakowanie Odzie Berlin Jobs Vacancy in Oszenie Anonimowe Niemcy. Oszenie Anonimowe Niemcy opening great career opportunity and jobs vacancy for Pracownik Magazynu Pakowanie Odzie Berlin position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 May, 2018. K to specjalista w rekrutacji pracowników na terenie całych Niemiec. Firma Kirsch Services Sp.... ... Continue reading -->