17 May

Referent Jobs Vacancy in Company Warszawa

Position
Referent
Company
Company
Location
Warszawa MZ
Opening
17 May, 2018 30+ days ago

Company Warszawa urgently required following position for Referent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Jobs Vacancy in Company Warszawa Jobs Details:

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referent

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  ul. A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Przeprowadzanie czynności sprawdzających w odniesieniu do składanych w urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności.
  • Prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.
  • Prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających dotyczących prawidłowości deklaracji podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności.
  • Prowadzenie czynności w celu wyegzekwowania brakujących deklaracji w przypadku niewywiązywania się podatników z obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz podejmowanie działań zmierzających do wykreślenia podmiotów z rejestru podatników VAT w przypadku niewywiązywania się z ww. obowiązku.
  • Sporządzanie pism w celu odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych i instytucji zewnętrznych.
  • Sporządzanie sprawozdań, zaświadczeń w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych.
  • Sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
  • Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

  Warunki pracy

  Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
  Stanowisko pracy biurowej wyposażone w komputer z dostępem do innego sprzętu biurowego (niszczarki, drukarki itp.).
  Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

  Winda oraz toaleta dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

  Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
  http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.

  Wynagrodzenie wg mnożnika 1,61.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 58 46 109.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  wykształcenie: średnie

  doświadczenie zawodowe/staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
  • Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
  • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  wymagania dodatkowe


  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Jobs Vacancy Related to Referent:

06Jul

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poddębice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poddębice opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Jul, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z... ... Continue reading -->


10Jul

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Skarżysko-Kamienna. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Skarżysko-Kamienna opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Jul, 2018. WARUNKI PRACY Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją... ... Continue reading -->


06Jul

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bytów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bytów opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Jul, 2018. WARUNKI PRACY warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, ... ... Continue reading -->


10Jul

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Iława. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Iława opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Jul, 2018. Z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - referent do spraw pracowniczych i administracyjnych". Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do... ... Continue reading -->


29Jun

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ostróda. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ostróda opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jun, 2018. WARUNKI PRACY - praca wykonywana w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym - praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym - narzędzia i... ... Continue reading -->