20 Feb

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Starszy Specjalista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
20 Feb, 2018 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Starszy Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku brak jest łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. ZAKRES ZADAŃ

 • udzielanie wyjaśnień oraz opracowywanie wytycznych dotyczących stosowania przepisów, w szczególności w zakresie działalności agencji zatrudnienia oraz form wsparcia realizowanych we współpracy z agencjami zatrudnienia i instrumentów adresowanych do bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 • współpraca przy opracowaniu, realizacji i monitorowaniu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących tematyki rynku pracy oraz projektów pilotażowych polegających na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom,
 • współpraca przy opracowaniu materiałów informacyjnych i szkoleniowych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz przygotowywanie informacji w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • opiniowanie zgłaszanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy programów rynku pracy i projektów pilotażowych,
 • współpraca przy opracowaniu analiz służących ocenie sytuacji i obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie agencji zatrudnienia oraz form wsparcia realizowanych we współpracy z agencjami zatrudnienia i instrumentów adresowanych do bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym współpraca przy opracowaniu formularzy statystycznych i objaśnień do formularzy, gromadzących informacje w tych zakresach,
 • współpraca przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji umów zawartych z wykonawcami dotyczących ewaluacji projektów pilotażowych inicjowanych przez MRPiPS,
 • przygotowywanie projektów stanowisk Ministra wobec interpelacji i zapytań posłów i senatorów oraz przygotowywanie opinii, wyjaśnień i stanowisk w zakresie kompetencji Wydziału dla potrzeb: kierownictwa Ministerstwa i Departamentu, komórek organizacyjnych Ministerstwa, administracji rządowej i partnerów rynku pracy, parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze rynku pracy
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Dobra znajomość problematyki rynku pracy w Polsce
 • Znajomość zasad funkcjonowania niepublicznego pośrednictwa pracy
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wybranych przepisów wykonawczych do ustawy z zakresu agencji zatrudnienia
 • Znajomość Programów Operacyjnych związanych z absorpcją środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wiedza o strukturze i kompetencjach publicznych służb zatrudnienia
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.03.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DRP-1
INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Etapy, metody oraz techniki naboru:
 • weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
 • sprawdzian wiedzy lub umiejętności.


Oferujemy:
 • umowę o pracę (na zastępstwo), ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.


Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi: 1,8.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
 • oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mrpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/ ,
 • oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
 • dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.


Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-94, 22 661-13-26, 22 661-14-65, 22 661-13-63 lub 22 661-13-14.


Jobs Vacancy Related to Starszy Specjalista:

21Mar

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Mar, 2018. (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie –starszy specjalista - DBF/WIS/8 (A2))”. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i... ... Continue reading -->


21Mar

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Mar, 2018. WARUNKI PRACY Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca i stojąca. Stanowisko pracy... ... Continue reading -->


21Mar

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Rzeszów opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 21 Mar, 2018. WARUNKI PRACY • praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, • obsługa... ... Continue reading -->


19Mar

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Mar, 2018. WARUNKI PRACY Praca administracyjno-biurowa. Realizacja obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz koordynacja zadań. - obsługa... ... Continue reading -->


17Mar

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Mar, 2018. WARUNKI PRACY - praca pod presją czasu; - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; - miejsce pracy zlokalizowane na XI piętrze; -... ... Continue reading -->