15 Oct

Inspektor Dziale Windykacji Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Gdynia

Position
Inspektor Dziale Windykacji
Company
Agencja Mienia Wojskowego
Location
Gdynia PM
Opening
15 Oct, 2018 30+ days ago

Agencja Mienia Wojskowego Gdynia urgently required following position for Inspektor Dziale Windykacji. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Dziale Windykacji Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Gdynia Jobs Details:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • znajomość zasad dochodzenia należności w postępowaniu cywilnym, w tym przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz redagowania pism,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i negocjacyjne.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, ekonomiczne,
 • znajomość problematyki windykacyjnej,
 • komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 131/18”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:

 • Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych (dalej „ADO”) jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26a, 00-911 Warszawa, NIP: 5261038122, tel. 22 314 98 02.
 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn.zm), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 • Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017, poz. 1456).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przed 25 maja 2018 r., do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - po 25 maja 2018 r., w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.108 z późn.zm.) i jest obowiązkiem w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych np. o Państwa umiejętnościach jest dobrowolne i może nastąpić w oparciu o Pani/Pana zgodę. Wzór zgody, który w przypadku jej wyrażenia należy zamieścić w cv lub dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się poniżej.
 • Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową lub pocztą.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.
 • Dane kontaktowe IOD od 25 maja 2018 r.: iod@amw.com.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie do dokumentow rekrutacyjnych)


.............. nazwisko i imię ........................... .................. data .............................

..................... adres ......................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji Nr ........ / ......... na stanowisko ......................................................................................... prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.


................. podpis .........................

Informacja o wyniku naboru

Z uwagi na brak aplikacji spełniajcych wymagania formalne, nabór zakończony bez zatrudnienia.


Jobs Vacancy Related to Inspektor Dziale Windykacji:

16Jan

Inspektor Dziale Windykacji Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Warszawa. Agencja Mienia Wojskowego Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Dziale Windykacji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jan, 2019. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. roczne doświadczenie zawodowe, znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP... ... Continue reading -->


07Jan

Inspektor Dziale Windykacji Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Gdynia. Agencja Mienia Wojskowego Gdynia opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Dziale Windykacji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Jan, 2019. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. roczne doświadczenie zawodowe, znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP... ... Continue reading -->


20Dec

Starszy Inspektor Dziale Nieruchomo Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Warszawa. Agencja Mienia Wojskowego Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Dziale Nieruchomo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Dec, 2018. Mile widziane doświadczenie w zakresie windykacji oraz prowadzenia opłat czynszowych,. Min. roczne doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań zbliżonych... ... Continue reading -->


31Oct

Starszy Inspektor Dziale Windykacji Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Bydgoszcz. Agencja Mienia Wojskowego Bydgoszcz opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Dziale Windykacji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Oct, 2018. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. roczne doświadczenie zawodowe, znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj.:... ... Continue reading -->


13Dec

Starszy Inspektor Dziale Windykacji Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Szczecin. Agencja Mienia Wojskowego Szczecin opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Dziale Windykacji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Dec, 2018. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, minimum roczne doświadczenie zawodowe, znajomość ustaw o Agencji Mienia Wojskowego i Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych... ... Continue reading -->