23 Oct

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Specjalista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
23 Oct, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:
 • wynagrodzenie w wysokości 3 935,06 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,1
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • umowę o pracę na czas zastępstwa
 • trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
 • pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
– praca przy komputerze,
– stres związany z terminami realizacji zadań i koniecznością podejmowania decyzji w sytuacjach złożonych i niestandardowych,
– organizacja / prowadzenie spotkań / warsztatów,
– opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://miir.gov.pl/kariera-i-praca.

ZAKRES ZADAŃ

 • ocena i wybór projektów innowacyjnych w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER);
 • monitorowanie stanu przygotowania i procesu realizacji projektów innowacyjnych w ramach Działania 4.1 PO WER;
 • weryfikacja i zatwierdzania wniosków o płatność (w szczególności przeprowadzanie oceny postępu finansowego, prowadzenie pogłębionej analizy wydatków i uczestników projektów);
 • przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach systemu realizacji Działania 4.1 PO WER (w tym: wytycznych, instrukcji, podręczników).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok pracy w administracji publicznej lub związanej z obsługą projektów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B1
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca, rzetelność, komunikacja, myślenie analityczne
 • wiedza z zakresu wdrażania Funduszy Europejskich i polityki regionalnej, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego
 • znajomość problematyki polityk społecznych finansowanych z EFS (rynek pracy, integracja społeczna, adaptacyjność, edukacja)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://miir.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/nabor-do-sluzby-cywilnej-z-wylaczeniem-wyzszych-stanowisk.html
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można przesyłać na adres mailowy: kariera@miir.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  BZL
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DZF_257_z
  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-926), ul. Wspólna 2/4,
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl,
 • dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych,
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia naboru,
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów,
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych,
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo/Praca i kariera lub telefonicznie, w zakresie merytoryki stanowiska pod nr tel. (22) 273 77 97, zaś w sprawach związanych z procesem rekrutacji pod nr tel: (22) 273 8859.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności lub rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.


Jobs Vacancy Related to Specjalista:

07Jan

Specjalista Administracji Obs Ugi Sekretariatu Jobs Vacancy in Cyfrowafoto . Cyfrowafoto opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista Administracji Obs Ugi Sekretariatu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Jan, 2019. Cyfrowa Foto to jedna z trzech największych cyfrowych drukarni internetowych w Europie. Swój model biznesowy opieramy o nowoczesne rozwiązania e-commerce,... ... Continue reading -->


16Jan

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Grójec. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Grójec opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 Jan, 2019. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  praca w terenie,  krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, ... ... Continue reading -->


10Jan

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Szczyrk. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Szczyrk opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Jan, 2019. WARUNKI PRACY Praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy zlokalizowane na parterze. Budynek biura niedostosowany... ... Continue reading -->


10Oct

Starszy Specjalista Planowania Materia Owego Jobs Vacancy in The Lorenz Bahlsen Snack World . The Lorenz Bahlsen Snack World opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista Planowania Materia Owego position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Oct, 2018. Jeżeli chcesz wspierać Dział Planowania w roli Starszego Specjalisty ds. Planowania Materiałowego: Twoje zadania to: zagwarantowanie dostępności materiałów ... ... Continue reading -->


18Jan

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. WARUNKI PRACY • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób... ... Continue reading -->