15 Oct

Inspektor Jobs Vacancy in Urz Miasta Katowice Katowice

Position
Inspektor
Company
Urz Miasta Katowice
Location
Katowice SL
Opening
15 Oct, 2018 30+ days ago

Urz Miasta Katowice Katowice urgently required following position for Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Jobs Vacancy in Urz Miasta Katowice Katowice Jobs Details:

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Rejestracji Ewidencji Działalności Gospodarczej i Stowarzyszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: administracja, prawo,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietów biurowych MS Office i Open Office - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w bezpośredniej obsłudze klienta,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • staranność w wykonywaniu zadań,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • odpowiedzialna ze przyjmowanie wniosków w sprawie:
  • podejmowania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
  • wydawania zezwoleń na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych,
  • wydawania zaświadczeń z uproszczonego planu urządzenia lasów,
  • wydawania kart wędkarskich,
  • rejestracji łodzi lub pontonów,
  • hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców,
  • rejestracji stowarzyszeń zwykłych,
 • udzielała informacji o trybie załatwiania spraw wynikających z zakresu działania Referatu Rejestracji Ewidencji Działalności Gospodarczej i Stowarzyszeń oraz Referatu Zezwoleń Alkoholowych i Rolnictwa,
 • wprowadzała przyjmowaną korespondencję do elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy komputerze, o wysokim poziomie złożoności, związana z bezpośrednią obsługą klienta zewnętrznego.

Wskaźnik zatrudnienia:

We wrześniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/158/2018 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Spraw Obywatelskich" osobiście w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 • RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=106809

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Jobs Vacancy Related to Inspektor:

08Jan

Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Biuro Powiatowe Ukowie Lor Arimr Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Biuro Powiatowe Ukowie Lor Arimr position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 08 Jan, 2019. Inspektor Stanowisko pracy ds. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:.... ... Continue reading -->

11Jan

Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Przyznanie Pomocy Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Tokrzyskiego Oddzia Regionalnego Miejsce Siedziba Arimr Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Przyznanie Pomocy Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Tokrzyskiego Oddzia Regionalnego Miejsce Siedziba Arimr position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jan, 2019. Inspektor Stanowisko pracy ds. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:.... ... Continue reading -->

08Jan

Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Przyznanie Pomocy Miejsce Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Arimr Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Przyznanie Pomocy Miejsce Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Arimr position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 08 Jan, 2019. Inspektor Stanowisko pracy ds. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:.... ... Continue reading -->

11Jan

Inspektor Specjalista Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Prow Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Toru Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Specjalista Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Prow Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Toru position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jan, 2019. Inspektor / Specjalista Stanowisko pracy ds. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu poszukuje... ... Continue reading -->

10Jan

Nab Stanowisko Referent Inspektor Obs Uga Sekretariatu Jobs Vacancy in Zienna Mysłowice. Zienna Mysłowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Nab Stanowisko Referent Inspektor Obs Uga Sekretariatu position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Jan, 2019. Referent/ inspektor - obsługa sekretariatu (etat cywilny). Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach.... ... Continue reading -->