24 Sep

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kościerzyna

Position
Starszy Inspektor
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Kościerzyna PM
Opening
24 Sep, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kościerzyna urgently required following position for Starszy Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kościerzyna Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu, w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, naturalne i sztuczne oświetlenie, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, bariery architektoniczne-brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizowanie zadań z zakresu spraw kadrowych funkcjonariuszy Policji i pracowników Policji w oparciu o ustawę o Policji, Kodeks postępowania administracyjego, ustawę o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze;
 • realizowanie zadań z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego lokalnego funkcjonariuszy i pracowników Policji;
 • realizowanie czynności w sprawach skarg i wniosków wpływających do komendy;
 • koordynowanie czynności realizowanych w sprawach dyscyplinarnych policjantów w jednostce;
 • obsługa systemów informatycznych na stanowisku pracy;
 • przekazywanie do składnicy akt spraw ostatecznie załatwionych oraz akt osobowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji na podobnym stanowisku;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych dotyczących pracy wykonywanej na wymienionym stanowisku;
 • organizowanie pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 4 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji na stanowisku kadrowym;
 • znajomość Kodeksu postępowania adminstracyjnego;
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE".

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie
  83-400 Kościerzyna
  ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 2

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji, adres: ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 2, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 680 32 00
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.koscierzyna@gd.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane do celów rekrutacji nie są przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, z brakiem wskazania stanowiska i komórki organizacyjnej oraz nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ki oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia dokumentów w siedzibie urzędu lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczanie ich na innych portalach internetowych.
Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
kprm.gov.pl i bip.koscierzyna.kpp.policja.gov.pl.
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.
Proponowane warunki wynagrodzenia: 2.417,25,- brutto plus wysługa lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 680 32 27.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 • Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Jobs Vacancy Related to Starszy Inspektor:

14Dec

Inspektor Specjalista Starszy Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Prow Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Lni Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Specjalista Starszy Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Prow Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Biurze Powiatowym Lni position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Dec, 2018. Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista Stanowisko pracy ds. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w... ... Continue reading -->


06Dec

Starszy Inspektor Dziale Organizacyjnych Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Zielona Góra. Agencja Mienia Wojskowego Zielona Góra opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Dziale Organizacyjnych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Dec, 2018. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, min. roczny staż pracy, znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji tj. ustawy o... ... Continue reading -->


10Dec

Starszy Inspektor Dziale Gospodarki Mieniem Ruchomym Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Kraków. Agencja Mienia Wojskowego Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Dziale Gospodarki Mieniem Ruchomym position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 10 Dec, 2018. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B. znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o prawach konsumenta, znajomość pakietu MS... ... Continue reading -->


31Aug

Starszy Inspektor Dziale Windykacji Jobs Vacancy in Agencja Mienia Wojskowego Kraków. Agencja Mienia Wojskowego Kraków opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor Dziale Windykacji position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Aug, 2018. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, minimum roczne doświadczenie zawodowe, znajomość ustaw o Agencji Mienia Wojskowego i Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych... ... Continue reading -->


04Dec

Ciitt Starszy Referent Specjalista Jobs Vacancy in Sggw Warszawa. Sggw Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Ciitt Starszy Referent Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 Dec, 2018. Starszy referent/ specjalista. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za... ... Continue reading -->