20 Apr

Naczelnik Wydzia Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Naczelnik Wydzia
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
20 Apr, 2019 30 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Naczelnik Wydzia. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Naczelnik Wydzia Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • Praca w warunkach narażenia na stres
 • Wyjazdy służbowe
 • Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych
 • Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na antresoli budynku
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy)
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • Planuje, nadzoruje i koordynuje prace polegające na przygotowaniu założeń analitycznych, technicznych oraz opisu wymagań dla produktów i usług tworzonych w ramach systemów informacyjnych GUGiK w celu wdrożenia ich zgodnie z architekturą i metodami SIG oraz modelem zarządzania wymaganiami z wykorzystaniem środowiska do zarządzania wymaganiami.
 • Nadzoruje rozwój systemów GUGiK w zakresie: zarządzania zmianami i wdrożeniami zgodnie z modelem utrzymania SIG; integracji SIG z systemami zewnętrznymi; realizacji umów z Wykonawcami, zawartych dla systemów SIG, w tym w szczególności w zakresie utrzymania rezultatów projektów PO IG oraz PO PC.
 • Współpracuje z przewodniczącym Rady Architektury w zakresie organizacji i koordynacji prac Rady Architektury SIG, w tym: organizuje posiedzenia RA; aktualizuje bazę wymagań SIG; aktualizuje katalog usług biznesowych; aktualizuje opisy procesów biznesowych SIG; prowadzi wymiarowanie usług oraz tworzonych i rozbudowywanych aplikacji SIG.
 • Koordynuje współpracę z instytucjami i organami administracji publicznej w zakresie rozwoju systemów informacyjnych GUGiK.
 • Planuje i nadzoruje przygotowanie: wniosków o wszczęcie postępowań, wymagań technicznych oraz dokumentacji technicznej na potrzeby uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne, w zakresie zadań Wydziału.
 • Współpracuje z wykonawcami umów i nadzoruje wykonywane przez nich zadania w celu prawidłowej realizacji umów w zakresie budowy i udostępniania usług oraz rozwoju SIG.
 • Koordynuje realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (tzw. Projekty) oraz planuje, nadzoruje i koordynuje prace polegające na: zarządzaniu projektami, przygotowywaniu dokumentacji zarządczej, raportów, zestawień, rozliczeń finansowych, prowadzeniu Biura Projektów; tworzeniu, wprowadzaniu, utrzymaniu i rozwijaniu spójnego podejścia oraz metod i standardów w zakresie prowadzenia projektów; zarządzaniu porozumieniami o dofinansowanie projektów oraz dokumentów dołączanych do porozumień; tworzeniu i zarządzaniu bazą wiedzy; realizacji sprawozdawczości w zakresie realizowanych projektów; bieżącej współpracy z instytucjami nadzorującymi przygotowanie i realizację projektów; monitorowaniu wydatkowania, rozliczaniu i sprawozdawaniu w zakresie wydatkowania środków finansowych pozyskanych w ramach projektów; przygotowywaniu we współpracy z BDG zarządzeń dotyczących projektów oraz zespołów projektowych; prowadzeniu i aktualizacji rejestrów projektowych; organizacji i obsłudze posiedzeń Komitetu Sterującego.
 • Koordynuje i nadzoruje sprawy związane ze sprawozdaniami przygotowanymi w ramach IZ; sprawy związane z gospodarowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań IZ oraz koordynuje proces zarządzania środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w realizacji projektów informatycznych z wykorzystaniem środków unijnych, w tym 1 rok doświadczenia w obszarze kierowania zespołem lub 3 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych
 • Umiejętność zarządzania wymaganiami
 • Umiejętność modelowania procesów biznesowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji publicznej
 • Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2
 • Zarządzanie systemami informatycznymi w oparciu o ITIL
 • Modelowanie w języku UML
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Systematyczność, dokładność
 • Asertywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 46546 – naczelnik IZ/BRSIG/1”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Główny Geodeta Kraju, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa; e-mail: iod@gugik.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 • Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Jobs Vacancy Related to Naczelnik Wydzia: