23 Oct

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ostróda

Position
Inspektor Weterynaryjny
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Ostróda WM
Opening
23 Oct, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ostróda urgently required following position for Inspektor Weterynaryjny. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ostróda Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • praca w godzinach pon – pt 7.15 – 15.15
 • praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu ostródzkiego,
 • bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek trzypiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych).

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzór nad zakładami mleczarskimi,
 • nadzór nad podmiotami działającymi na rynku pasz,
 • kontrole rzeźni w zakresie zachowania dobrostanu zwierząt w trakcie uśmiercania,
 • kontrola warunków weterynaryjnych w podmiotach rejestrowanych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie nadawania zakładom uprawnień i kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich,
 • prowadzenie rejestrów zakładów podlegających rejestracji i zatwierdzeniu oraz posiadających uprawnienia do krajów trzecich,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzonymi czynnościami,
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub technolog żywności (mgr inż)
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (nie dotyczy technologa żywności),
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość europejskiego języka obcego
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność
 • Komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (nie dotyczy technologa żywności)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Sienkiewicza 13
  14-100 Ostróda
  z dopiskiem: ,,Oferta pracy w służbie cywilnej”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sienkiewicza 13, 14-100 Ostróda. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /89/ 646 59 73; adresu e-mail: ostroda.piw@wetgiw.gov.pl; skrytki ePUAP: PIWOstroda/SkrytkaESP.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: ostroda.piw@wetgiw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej organizowanego na podstawie ustawy o służbie cywilnej.

4. Podstawy prawne przetwarzania:

a) Państwa dane osobowe przetwarzane są: - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, - na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO – w przypadku przetwarzania danych informujących o stanie zdrowia,

b) podanie danych osobowych jest dobrowolne,

c) przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem procesu naboru. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane:

a) przez okres niezbędny do realizacji procesu naboru: - jeśli Państwa kandydatura nie zostanie uwzględniona w protokole z naboru, Państwa oferty będą niszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru, za wyjątkiem ewentualnych oryginałów dokumentów, które będą odsyłane, - w przypadku uwzględnienia Państwa kandydatury w protokole z naboru Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym po rozmowie kwalifikacyjnej, z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji,

b) do czasu odwołania zgody,

c) w przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracy i ustawy o służbie cywilnej.

6. Informacje o odbiorcach danych:

a) w przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,

b) jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii , na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

c) Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska.

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail podany w ofercie.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin zatrudnienia: grudzień 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu (89) 646 59 73

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 • Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Jobs Vacancy Related to Inspektor Weterynaryjny:

12Jan

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wąbrzeźno. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wąbrzeźno opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Weterynaryjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jan, 2019. WARUNKI PRACY - Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie oraz w terenie na obszarze powiatu wąbrzeskiego, - Siedziba urzędu... ... Continue reading -->


12Jan

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Weterynaryjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jan, 2019. WARUNKI PRACY Praca biurowa, komputer, kontrole w terenie, praca poza siedzibą inspektoratu, wyjazdy służbowe, samochód służbowy. W budynku brak podjazdu dla... ... Continue reading -->


09Jan

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poddębice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poddębice opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Weterynaryjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki, - prowadzenie samochodu służbowego, - podstawowe wyposażenie stanowiska... ... Continue reading -->


15Jan

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bystrzyca Kłodzka. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bystrzyca Kłodzka opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Weterynaryjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jan, 2019. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie urzędu, - praca w terenie (kontrole), - prowadzenie samochodów służbowych, - obsługa komputera i urządzeń biurowych, -... ... Continue reading -->


09Jan

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Sokółka. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Sokółka opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Weterynaryjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu(kontrole wykonywane w terenie), - stres związany z przeprowadzaniem kontroli, - stanowisko pracy... ... Continue reading -->