23 Oct

Inspektor Wojew Dzki Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice

Position
Inspektor Wojew Dzki
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Katowice SL
Opening
23 Oct, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice urgently required following position for Inspektor Wojew Dzki. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Wojew Dzki Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie). Praca zarówno stacjonarna w biurze, jak i w terenie polegająca na przeprowadzaniu kontroli w organach jednostek samorządu terytorialnego (gminy i województwa), położonych na terenie województwa śląskiego, których siedziby mogą posiadać bariery architektoniczne. Zagrożenie korupcją. Obsługa (osobista i telefoniczna) klientów zewnętrznych m.in. interweniujących w związku z niezadowalającym sposobem załatwienia problemów pomocy społecznej.
Konieczność bieżącego, samodzielnego korzystania ze środków komunikacji publicznej, celem dojazdu do kontrolowanych jednostek. Stanowisko pracy w siedzibie Wydziału - pomieszczenie na II piętrze. Budynek przy ul. Powstańców 41 a – bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie merytorycznej poprawności realizacji przez gminy i samorząd województwa świadczeń rodzinnych, celem zapewnienia prawidłowości dystrybucji i wykorzystania środków publicznych służących właściwemu funkcjonowaniu systemu świadczeń rodzinnych.
 • Kontrolowanie merytorycznej poprawności realizacji przez gminy świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, celem zapewnienia prawidłowości dystrybucji i wykorzystania środków publicznych służących właściwemu funkcjonowaniu systemu świadczeń alimentacyjnych.
 • Kontrolowanie merytorycznej poprawności realizacji przez gminy i samorząd województwa świadczeń wychowawczych, celem zapewnienia prawidłowości dystrybucji i wykorzystania środków publicznych służących właściwemu funkcjonowaniu systemu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi, zasiłkami dla opiekuna oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w celu ustosunkowania się do ich treści, zweryfikowania ich zasadności lub podjęcia działań zaradczych.
 • Przygotowywanie merytorycznej opinii dotyczącej zasadności skarg i wniosków w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w celu przekazania rozstrzygnięcia merytorycznego do Wydziału Kontroli, odpowiedzialnego za sporządzenie ostatecznej odpowiedzi.
 • Sporządzanie analiz, sprawozdań i opracowań z zakresu działań obejmujących system świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w celu ich monitorowania i dostarczania informacji o aktualnym stanie faktycznym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok na stanowiskach zw. z przeprowadzaniem kontroli w administracji lub/i audytu lub/i z realizacją świadczeń rodzinnych lub/i wychowawczych lub/i św.z funduszu alimentacyjnego lub/i z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych lub 2 lata w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustaw wraz z aktami wykonawczymi: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie i marketing, politologia o specjalności polityka społeczna, socjologia lub studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w zakresie: stosunków między rodzicami a dziećmi, przysposobienia oraz obowiązku alimentacyjnego)
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli świadczeń adresowanych do rodziny

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. kontroli świadczeń adresowanych do rodziny”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Administratorem danych osobowych kandydatów biorących udział w naborze jest Wojewoda Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice. Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pod numerem telefonu (032)-20-77-975 lub poprzez e-mail: iod@katowice.uw.gov.pl. Dane osobowe kandydatów biorących udział w naborze zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych są przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli świadczeń adresowanych do rodziny. Dane te będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej. Udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez kandydatów dokumentach aplikacyjnych, związanych z procedurą naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli świadczeń adresowanych do rodziny. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli świadczeń adresowanych do rodziny. Kandydaci biorący udział w naborze mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niepodanie danych dodatkowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału kandydata w procedurze naboru. Dane osobowe kandydatów biorących udział w naborze nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli świadczeń adresowanych do rodziny oraz w celach archiwalnych, a w przypadku danych dodatkowych do czasu ewentualnego wycofania przez kandydata zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranej przez Dyrektora Generalnego Urzędu osoby. Dane osobowe kandydatów biorących udział w naborze nie będą podlegały profilowaniu. Kandydatom biorącym udział w naborze przysługuje prawo dostępu do treści Ich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia (w zakresie danych dodatkowych) lub ograniczenia przetwarzania. Kandydatom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2018 r.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 • wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych - ŚUW


Jobs Vacancy Related to Inspektor Wojew Dzki: