26 Mar

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski

Position
Inspektor
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Gorzów Wielkopolski LU
Opening
26 Mar, 2019 29 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski urgently required following position for Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Gorzów Wielkopolski Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • praca pod presją czasu;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu;
 • wyjazdy służbowe (północna część województwa lubuskiego);
 • miejsce pracy zlokalizowane na XI piętrze;
 • zainstalowana winda.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie pod nadzorem kontroli dotyczących obrotu handlowego towarów, legalności i rzetelności prowadzonych działalności gospodarczych;
 • prowadzenie pod nadzorem postępowań pokontrolnych w celu wykorzystania ustalen kontroli i nadania dalszego biegu sprawie;
 • sporządzanie pod nadzorem informacji z ustaleń celem dalszego procedowania;
 • prowadzenie rozpoznania rynku na potrzeby przyszłych kontroli i informacji dla innych organów;
 • wprowadzanie danych z kontroli do systemów informatycznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analizy i syntezy ustaleń z kontroli;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość jednego z języków (angielski, niemiecki, francuski ) w stopniu komunikatywnym;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Kombatantów 34
  66 - 400 Gorzów Wielkopolski
  piętro XI pokój nr 1109

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, ul. Kombatantów 34, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski, e-mail: info@wiih.gorzow.pl, tel: 957225731
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyznaczył inspektora danych osobowych z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 953030055, e-mail: tomasz.zdrowowicz@wiih.gorzow.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej ul. Kombatantów 34 66- 400 Gorzów Wielkopolski
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagany zakres wiedzy przy naborze: ustawa o Inspekcji Handlowej, ustawa o służbie cywilnej, kodeks postępowania administracyjnego, Konstytucja.
W ofercie pracy należy podać dane kontaktowe;
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą;
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
Na kopercie pod adresem należy umieścić zapis "oferta pracy w służbie cywilnej oraz nr ogłoszenia";
Oferty kandydatów nie wyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru - po tym terminie oferty podlegają komisyjnemu zniszczeniu;
Ofert, kandydatów, którzy przejdą do ostatniego etapu podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po terminie 3 m-cy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata;
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 95 3030074

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 • Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Jobs Vacancy Related to Inspektor:

29Jan

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Oświęcim. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Oświęcim opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Jan, 2019. Inspektor Ochrony Danych Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, ul. Praca w systemie 8 godzinnym (jednozmianowa), stanowisko pracy wyposażone w komputer,... ... Continue reading -->


17Apr

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Apr, 2019. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie urzędu, - praca przy komputerze, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek i... ... Continue reading -->


29Mar

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Grójec. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Grójec opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 29 Mar, 2019. Wymagane w naborze dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie ,,Nabór na stanowisko inspektor ds.... ... Continue reading -->


20Dec

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ciechanów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ciechanów opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Dec, 2018. WARUNKI PRACY - praca o charakterze biurowym - oświetlenie naturalne i sztuczne - praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy - wymuszona... ... Continue reading -->


30Mar

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Limanowa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Limanowa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 30 Mar, 2019. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej. Osoba zatrudniona na stanowisku "Inspektor" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Limanowej.... ... Continue reading -->