18 Oct

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lębork

Position
Inspektor Weterynaryjny
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Lębork PM
Opening
18 Oct, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lębork urgently required following position for Inspektor Weterynaryjny. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Lębork Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie)-praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.
Stres związany z obsługą petentów oraz przeprowadzaniem kontroli.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych.
Kontakt z materiałem biologicznym i środkami dezynfekującymi.
Budynek jednopiętrowy bez wind. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, podjazd do budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień wynikających z pełnionego nadzoru
 • Prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów
 • Kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych
 • Realizacja programu badań monitoringowych
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • Kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii
 • Przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur
 • Współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF, TRACES, SPIWET na poziomie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • Dokumentowanie badań i odpraw środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w handlu i eksporcie
 • Prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Sporządzanie i przestrzeganie planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, MS OFFICE
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork
  Sekretariat na parterze

  z dopiskiem "Rekrutacja bezpieczeństwo żywności"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LĘBORKU UL. WETERYNARYJNA 1, 84-300 LĘBORK
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wiw.gov.pl, tel.: 583003961, listownie: Inspektor Ochrony Danych ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być przekazywane: Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa Podmiotom współpracującym z PIW Lębork w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: -teleinformatyczne -prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia -kurierskie, pocztowe -związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem-" Nabór na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lęborku".
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujęta w ogłoszeniu. Treść załączonych do dokumentów oświadczeń należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Kopie dokumentów dołączone do złożonej aplikacji powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i datą z klauzulą potwierdzającą zgodność kopii z oryginałem.
Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i zostaną dopuszczeni do drugiego etapu naboru, zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji spełnią wymagania formalne, lecz nie zostaną zatrudnione będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjna, a następnie przekazane do składnicy akt.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą przechowywane w PIW Lębork przez okres 7 dni od dnia zakończenia naboru- mogą być w tym okresie osobiście przez te osoby odebrane. W przypadku nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone.
Jednostka nasza jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do złożonej oferty należy dołączyć następującą zgodę:
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Lęborku , ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork , w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. W przypadku podania dodatkowych danych, które wykraczają ponad te określone przepisami prawa pracy, w tym udostępnienie wizerunku, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 • Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Jobs Vacancy Related to Inspektor Weterynaryjny:

12Jan

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wąbrzeźno. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wąbrzeźno opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Weterynaryjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jan, 2019. WARUNKI PRACY - Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie oraz w terenie na obszarze powiatu wąbrzeskiego, - Siedziba urzędu... ... Continue reading -->


12Jan

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Golub-Dobrzyń opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Weterynaryjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jan, 2019. WARUNKI PRACY Praca biurowa, komputer, kontrole w terenie, praca poza siedzibą inspektoratu, wyjazdy służbowe, samochód służbowy. W budynku brak podjazdu dla... ... Continue reading -->


09Jan

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poddębice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Poddębice opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Weterynaryjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki, - prowadzenie samochodu służbowego, - podstawowe wyposażenie stanowiska... ... Continue reading -->


15Jan

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bystrzyca Kłodzka. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bystrzyca Kłodzka opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Weterynaryjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jan, 2019. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie urzędu, - praca w terenie (kontrole), - prowadzenie samochodów służbowych, - obsługa komputera i urządzeń biurowych, -... ... Continue reading -->


09Jan

Inspektor Weterynaryjny Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Sokółka. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Sokółka opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Weterynaryjny position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. WARUNKI PRACY - praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu(kontrole wykonywane w terenie), - stres związany z przeprowadzaniem kontroli, - stanowisko pracy... ... Continue reading -->