23 Apr

Referenta Dziale Uprawnie Wiadczeniobiorc Jobs Vacancy in Nfz Pozna Poznań

Position
Referenta Dziale Uprawnie Wiadczeniobiorc
Company
Nfz Pozna
Location
Poznań WP
Opening
23 Apr, 2019 26 days ago

Nfz Pozna Poznań urgently required following position for Referenta Dziale Uprawnie Wiadczeniobiorc. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referenta Dziale Uprawnie Wiadczeniobiorc Jobs Vacancy in Nfz Pozna Poznań Jobs Details:

61-823 Poznań

 • pełny etat

Miejsce wykonywania pracy

 • Poznań

Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja
 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
 • kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2018 r., poz. 2096)
 • znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych

Wymagania pożądane

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór – doświadczenie w administracji publicznej lub państwowej jednostce organizacyjnej)
 • umiejętność współpracy w zespole oraz dobra organizacja pracy pozwalająca na terminową realizację powierzonych zadań
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność

Zakres głównych obowiązków

 • prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji oraz postanowień Dyrektora Oddziału na podstawie art. 109 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji oraz postanowień Dyrektora Oddziału na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • udzielanie informacji w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny (pożądany)
 • dane osobowe w formie CV:
 • imię (imiona) i nazwisko
 • imiona rodziców
 • data urodzenia
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numer
 • telefonu lub adres e-mail
 • wykształcenie
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

CV należy własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą

UWAGA: Podanie innych danych osobowych przez kandydata
(w tym jego wizerunku) jest dobrowolne


 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z fotografią dołączoną do dokumentów” (o ile została dołączona)
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu lub adresu
  e-mail w zakresie niezbędnym do kontaktu w związku
  z prowadzoną rekrutacją

Termin, do którego należy składać oferty

8 maja 2019 r., godz. 16.00

(decyduje data wpływu)


Miejsce składania ofert

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych dokumentów lub dostarczenie ich osobiście na adres

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Kancelaria ogólna – Punkt Podawczy

składane dokumenty winny posiadać dopisek:

dot. naboru WKS.110.32.2019 na stanowisko referenta w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców


Osoba uprawniona do kontaktów

Milena Boczek tel. (61) 850 60 30


Informacja o metodach
i technikach naboru

Komisja Rekrutacyjna może stosować w szczególności następujące narzędzia i techniki naboru: kwestionariusze, formularze, rozmowa kwalifikacyjna, testy wiedzy i umiejętności, zadania symulacyjne.

Złożenie oferty w naborze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie wskazanych wyżej metod i technik naboru


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych udostępnionych na potrzeby niniejszej rekrutacji jest działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 917)
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
  z zapisami art. 6 ust.1 lit. a), a w przypadku przekazania wizerunku w postaci fotografii dołączonej do dokumentów, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO)
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla potrzeb realizacji naboru

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.


Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych w WOW NFZ e-mail: IOD@nfz-poznan.pl, tel. (61) 658 04 39Dodatkowe informacje

 • dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

i podlegają odrzuceniu

 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu oraz formie zweryfikowania posiadanych przez nich kompetencji
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani
 • pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia musi spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
 • po okresie niezbędnym dla potrzeb realizacji naboru dokumenty składane przez kandydatów będą usuwane (niszczone)

Poznań, dnia 23 kwietnia 2019 r.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Jobs Vacancy Related to Referenta Dziale Uprawnie Wiadczeniobiorc: