16 Nov

Rozpocz Cie Procedury Kwalifikacyjnej Dla Kandydat Zak Adzie Karnym Jastrz Biu Zdroju Jobs Vacancy in Zienna

Position
Rozpocz Cie Procedury Kwalifikacyjnej Dla Kandydat Zak Adzie Karnym Jastrz Biu Zdroju
Company
Zienna
Location
Opening
16 Nov, 2018 30+ days ago

Zienna urgently required following position for Rozpocz Cie Procedury Kwalifikacyjnej Dla Kandydat Zak Adzie Karnym Jastrz Biu Zdroju. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Rozpocz Cie Procedury Kwalifikacyjnej Dla Kandydat Zak Adzie Karnym Jastrz Biu Zdroju Jobs Vacancy in Zienna Jobs Details:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10A

tel. 32 208 45 02, fax 32 251 39 78, email: oisw_katowice@sw.gov.pl
Katowice, 15. 11. 2018r.


DYREKTOR OKRĘGOWY SLUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBE WIĘZIENNEJ DLA JEDNOSTEK
PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH NA ROK 2019

zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w poszczególnych jednostkach organizacyjnych:

Zakład Karny w Jastrzębiu - Zdroju, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. C.K. Norwida 23

strażnik działu ochrony- 1 etat

Rozkład czasu służby - wielozmianowy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;

wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1. do ogłoszenia.

kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( zał. nr 2)

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach) na adres 40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10 z dopiskiem „Nabór do Służby Więziennej 2019” lub osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, ul. Mikołowska 10 od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 - 15.30)

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów wyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

ETAPY POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmuje:

1) ocenę złożonych dokumentów oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy - do 30 minut możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów).

3) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nie udzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawnej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu - 35 minut),

4) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

S) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573) (liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów)

6) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

7) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej)

III Etap końcowy obejmujący

utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking, informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) —30 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku resocjalizacji, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, ratownictwa medycznego - 20 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 112 - 15 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej tub uczelni służb państwowych) —30 punktów;

wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjanej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczana, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. L. z 2017 r. poz. 2198. 2203 I 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej-30 punktów;

wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJETNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTEPUJACY SPOSÓB:

posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

posiadanie prawa jazdy kategorii C lub D —10 punktów.

stopień naukowy lub tytuł naukowy -30 punktów;

aplikacja radcowska. sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska-20 punktów;

posiadanie uprawnień budowlanych-10 punktów;

posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Przebieg postępowania regulują następujące akty prawne:

art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 z poźn. zm.);

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631),

Zarządzenie Nr 26/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach lub pod numer telefonu (32) 2084511, 2084512, 2084513.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach , z siedzibą Katowice ul. Mikołowska 10,

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

  • listownie na adres: 40-950 Katowice ul. Mikołowska 10
  • przez e-mail: iod_oisw_katowice@sw.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przystąpienia do prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.ogłoszenie

Rozmiar: 505.8 kB

załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych

Rozmiar: 14.9 kB

załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA

Rozmiar: 49.7 kB


  • Company: Zienna
  • Added: 30+ days ago

Jobs Vacancy Related to Rozpocz Cie Procedury Kwalifikacyjnej Dla Kandydat Zak Adzie Karnym Jastrz Biu Zdroju: