26 Mar

Odszy Asystent Zak Adzie Higieny Weterynaryjnej Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice

Position
Odszy Asystent Zak Adzie Higieny Weterynaryjnej
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Katowice SL
Opening
26 Mar, 2019 29 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice urgently required following position for Odszy Asystent Zak Adzie Higieny Weterynaryjnej. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Odszy Asystent Zak Adzie Higieny Weterynaryjnej Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca w laboratorium w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30- 15:30. Obsługa komputera powyżej 4 godz.
Praca przy monitorze ekranowym, narzędzia pracy – komputer, sprzęt diagnostyczny. Kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi i warunkowo chorobotwórczymi dla ludzi i zwierząt, kontakt z odczynnikami chemicznymi, promieniowaniem UV.
Stanowisko pracy na w budynku trzykondygnacyjnym z windą , bez podjazdu . Praca jest świadczona w budynkach WIW nie przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • gotowość do pracy z materiałem biologicznym różnego rodzaju np. surowica, krew, tkanki zwierząt
 • gotowość do pracy z różnego rodzaju odczynnikami, w tym chemicznymi
 • świadomość pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym
 • przyjmowanie i sprawdzanie próbek do badań
 • wykonywanie badań serologicznych, molekularnych zgodnie z zakresem badań Pracowni
 • wykonywanie odczytów z badań
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem badań, w celu zapewnienia ich jakości oraz wydania właściwego wyniku i zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego
 • utrzymywanie systemu zarządzania w Pracowni
 • wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem i utrzymywaniem metod akredytowanych
 • sprawowanie nadzoru nad sprzętem pomiarowym i pomocniczym w celu zapewnienia ich prawidłowego stanu technicznego
 • przygotowywanie danych z działalności Pracowni w celu realizacji sprawozdawczości dla różnych komórek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej
 • obsługa różnego rodzaju programów komputerowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe o kierunku biotechnologia, biologia
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • rozwiązywanie problemów
 • otwartość na zmiany
 • umiejętność w pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • podzielność uwagi
 • zdolność do planowania i realizowania kilku zadań równocześnie
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • rzetelność, odpowiedzialność
 • samodzielność w realizacji zadań
 • gotowość do ciągłej aktualizacji wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie prac naukowych, instrukcji producentów odczynników.
 • umiejętność obsługi pipet jednokanałowych i wielokanałowych
 • doświadczenie na stanowisku o laboratoryjnym charakterze pracy lub dla absolwentów praca magisterska związana z wykonaniem części doświadczalnej - laboratoryjnej
 • kultura osobista.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
  ul. Brynowska 25 a
  40-585 Katowice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Katowicach , ul. Brynowska 25 a , 40-585 Katowice
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach , ul. Brynowska 25 a , 40-585 Katowice, tel. 32 42 88 659 , email : iodo@katowice.wiw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu oferty do urzędu ), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia, życiorys (CV) list motywacyjny oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne oraz uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 42 88 625.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 • Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Jobs Vacancy Related to Odszy Asystent Zak Adzie Higieny Weterynaryjnej: