24 Sep

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Inspektor
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
24 Sep, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,.
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka,
Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzi terminarz spotkań w celu zabezpieczenia właściwego toku pracy przełożonego.
 • Ewidencjonuje pocztę wpływającą i wychodzącą w celu zabezpieczenia obiegu dokumentów, jak i informacji.
 • Koordynuje i zapewnia obsługę krajowych wyjazdów służbowych przełożonego w celu ich prawidłowego rozliczenia.
 • Obsługuje rozmowy telefoniczne przełożonego w celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów oraz sprawnej realizacji połączeń.
 • Przygotowuje spotkania przełożonego celem zapewnienia ich właściwego przebiegu.
 • Prowadzi ewidencję zaproszeń w celu zapewnienia obecności przedstawiciela resortu na ważnych uroczystościach.
 • Przekazuje polecenia i ustalenia przełożonego w celu sprawnej i szybkiej realizacji decyzji Kierownictwa.
 • Archiwizuje dokumenty przełożonego celem zachowania ciągłości dokumentów służbowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy na stanowisku sekretarskim
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość struktury organizacyjnej MKiDN
 • Znajomość zagadnień dot. obszaru kultury i dziedzictwa narodowego
 • Znajomość procedur kancelaryjno-archiwizacyjnych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów, skuteczna komunikacja, przejawianie inicjatywy, rozwiązywanie problemów w sytuacjach nieprzewidzianych, rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy - rodzaj i długość).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 284

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH ZBIERANE SĄ DANE

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Węglewski, e-mail: mweglewski@mkidn.gov.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom lub ich kategoriom, poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane do dnia wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją procesu naboru, z uwzględnieniem przepisów dotyczących naborów i nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej.

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
 • żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
 • żądać przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

9. W sprawach spornych osobie przetwarzającej dane osobowe przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowany minimalny mnożnik na stanowisku: 1,9


Jobs Vacancy Related to Inspektor:

14Dec

Inspektor Specjalista Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Wydzia Obs Ugi Biura Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Specjalista Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Wydzia Obs Ugi Biura Kujawsko Pomorskim Oddziale Regionalnym Arimr position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Dec, 2018. Inspektor / Specjalista Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Wydział Obsługi Biura w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR.... ... Continue reading -->


13Dec

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Pleszew. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Pleszew opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Dec, 2018. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ul. Praca biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),.... ... Continue reading -->


06Dec

Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Kieleckie Biuro Powiatowe Arimr Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Kieleckie Biuro Powiatowe Arimr position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Dec, 2018. Inspektor Stanowisko pracy ds. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:.... ... Continue reading -->

06Dec

Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Biuro Powiatowe Zamo Ciu Lor Arimr Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa . Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Biuro Powiatowe Zamo Ciu Lor Arimr position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 06 Dec, 2018. Inspektor Stanowisko pracy ds. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:.... ... Continue reading -->

05Dec

Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Cieszyn opening great career opportunity and jobs vacancy for Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 05 Dec, 2018. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie 33/4777441. Praca w siedzibie urzędu przy komputerze oraz czynności inspekcyjno-kontrolne poza siedzibą.... ... Continue reading -->