15 Oct

Inspektor Biurze Kontroli Miejscu Stanowisko Pracy Terenowych Miejsce Sudskiego Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Łódź

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Łódź urgently required following position for Inspektor Biurze Kontroli Miejscu Stanowisko Pracy Terenowych Miejsce Sudskiego. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Biurze Kontroli Miejscu Stanowisko Pracy Terenowych Miejsce Sudskiego Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Łódź Jobs Details:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor Biurze Kontroli na Miejscu Stanowisko pracy ds. kontroli terenowych miejsce pracy: 92-202 Łódź, al. Piłsudskiego 84

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności)

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
 • przeprowadzanie kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowej, kontrola dotowanych inwestycji w trakcie ich realizacji i po zakończeniu
 • przeprowadzanie kontroli interwencyjnych w ramach systemu IRZ,
 • weryfikacja dokumentacji u beneficjenta,
 • sporządzanie raportu z kontroli na miejscu oraz wstępne sprawdzanie jego poprawności,
 • przekazywanie kopii raportu z przeprowadzonej kontroli beneficjentowi.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe: rolnictwo, leśnictwo, geodezja lub pokrewne, ekonomia
 • znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
 • wiedza z zakresu wspólnej polityki rolnej, umiejętność oceny dobrej kultury rolnej i rozpoznawania gatunków roślin,
 • posługiwanie się narzędziami pomiarowymi, umiejętność czytania map, orientacja w terenie
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:

 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • odpowiedzialność, systematyczność, staranność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • otwartość na uczenie się,
 • mile widziany staż pracy w ARiMR lub instytucjach związanych z rolnictwem,

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania na stronie ARiMR)
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i prawa jazdy.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 29.10.2018r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref.: OR05/BKM/51/18

e-mailowo: RekrutacjaOR05@arimr.gov.pl
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref.: OR05/BKM/51/18

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530))
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref.: OR05/BKM/51/18

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy w ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 42 675-67-17

Autor: MPD

Data wprowadzenia: 15.10.2018


Jobs Vacancy Related to Inspektor Biurze Kontroli Miejscu Stanowisko Pracy Terenowych Miejsce Sudskiego: