15 Oct

Stanowisko Prawa Dzynarodowego Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa

Position
Stanowisko Prawa Dzynarodowego
Company
Zak Ubezpiecze Spo Ecznych
Location
Warszawa MZ
Opening
15 Oct, 2018 30+ days ago

Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa urgently required following position for Stanowisko Prawa Dzynarodowego. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Stanowisko Prawa Dzynarodowego Jobs Vacancy in Zak Ubezpiecze Spo Ecznych Warszawa Jobs Details:

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Rent Zagranicznych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. prawa międzynarodowego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  • wykształcenie wyższe magisterskie (prawo)

  Pożądane:
  • minimum 3 lata pracy związanej z problematyką świadczeń emerytalno-rentowych, w tym świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej lub bilateralnej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1
  • studia podyplomowe (prawo europejskie, prawo międzynarodowe, ubezpieczenia społeczne)
 • Wymagania dodatkowe

  • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  • terminowość i rzetelność
  • samodzielność i odpowiedzialność
  • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  • działanie procesowe/nastawienie na proces
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność poprawnego wnioskowania
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  • opiniuje projekty aktów prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz projekty aktów prawa krajowego,
  • analizuje dokumenty robocze przygotowywane w ramach prac Komisji Europejskiej i Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
  • analizuje zasadność przystąpienia RP do postępowań prejudycjalnych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE,
  • sporządza projekty wytycznych i wyjaśnień dotyczących prawidłowego i jednolitego stosowania postanowień rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych oraz polskich przepisów prawnych realizowanych z zastosowaniem tych umów, w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych,
  • analizuje bieżący stan prawny i orzecznictwo sądów, w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych oraz przygotowuje w tym zakresie odpowiednie wyjaśnienia i wytyczne.
 • Wymagane dokumenty

  • CV
  • list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 727633
  • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  29 października 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  • poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko
  • proces rekrutacji będzie obejmował test wiedzy i rozmowę rekrutacyjną
  • miejscem świadczenia pracy będzie Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  • złożonych dokumentów nie zwracamy
  • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością
 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  • sprzęt komputerowy,
  • sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  • konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  • konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3 -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  • miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania formalne.

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Rekrutacja zakończona niepowodzeniem.

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania formalne.


Jobs Vacancy Related to Stanowisko Prawa Dzynarodowego: