18 Oct

Archiwista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice

Position
Archiwista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Katowice SL
Opening
18 Oct, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice urgently required following position for Archiwista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Archiwista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu,
 • kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, skaner),
 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze,
 • konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami, brak dźwigu osobowego,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie kwerend dotyczących dokumentacji osobowej w celu podania dalszego trybu postępowania osobom i organom zwracającym się z zapytaniem
 • wykonywanie kwerend z przejętej dokumentacji w celu sformułowania odpowiedzi na składane podania przez osoby fizyczne i organy zwracające się z zapytaniem
 • sporządzanie uwierzytelnionych kopii i zaświadczeń w celu realizacji złożonego zamówienia
 • rejestrowanie poczty przychodzącej do oddziału i dowodów wpłaty oraz wystawianie przepustek wwozu i wywozu dokumentacji
 • udostępnianie interesantom dokumentacji i matriałów archiwalnych, udzelanie informacji dotyczącej dokumentacji osobowej w Biurze Obsługi Klienta i Pracowni Naukowej
 • układanie przejętej dokumentacji w magazynach
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie /średnie i policealne
 • doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy w obszarze postępowania z dokumentacją o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacją osobową i płacową
 • uprawnienia do wykonywania czynności związanych z dokumentacją osobową i płacową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. z 2005 r. nr 68, poz. 596)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne ze specjalizacją archiwalną lub studia podyplomowe – kierunek archiwistyka
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość zasad funkcjonowania archiwów państwowych
 • znajomość systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
 • obsługa komputera (Word, Excel, Acess) i urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania czynności związanych z dokumentacją osobową i płacową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r.: Dz. U. z 2005 r. nr 68, poz. 596
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104
  40-145 Katowice
  koniecznie z dopiskiem - „oferta zatrudnienia - archiwista Oddział V"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 32 208 78 01/02, e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 208 78 16, e-mail: promocja@katowice.ap.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Archiwum Państwowe w Katowicach. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni do naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, nie kompletne oraz nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 700,00 zł
Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 2087894

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 • Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Jobs Vacancy Related to Archiwista:

28Dec

Archiwista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Archiwista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Dec, 2018. WARUNKI PRACY - praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu, - kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt, - stres związany z... ... Continue reading -->


20Dec

Archiwista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Opole. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Opole opening great career opportunity and jobs vacancy for Archiwista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Dec, 2018. WARUNKI PRACY narzędzia i materiały pracy- komputer, stanowisko pracy zlokalizowane na parterze, I i II piętrze, budynki niedostosowane do potrzeb osób... ... Continue reading -->


28Dec

Odszy Archiwista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Otwock. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Otwock opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Archiwista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Dec, 2018. Koniecznie z dopiskiem - „oferta zatrudnienia - młodszy archiwista Otwock". Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem... ... Continue reading -->


19Jan

Odszy Archiwista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraśnik. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Kraśnik opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Archiwista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 19 Jan, 2019. WARUNKI PRACY - reprezentacja urzędu - wyjazdy służbowe - praca z materiałami archiwalnymi - możliwy kontakt z czynnikiem alergennym - praca z komputerem -... ... Continue reading -->


15Jan

Odszy Archiwista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Pszczyna. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Pszczyna opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Archiwista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jan, 2019. Z dopiskiem - „oferta zatrudnienia - młodszy archiwista Oddział w Pszczynie". Praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu,.... ... Continue reading -->