26 Mar

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Starszy Inspektor
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
26 Mar, 2019 29 days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Starszy Inspektor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, zagrożenie korupcją, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter - schody.

ZAKRES ZADAŃ

 • sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu usług, sprzętu i materiałów o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. opisu przedmiotu zamówienia wraz z uzasadnieniem konieczności zakupu usług, sprzętu i materiałów przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na zakup usług, sprzętu i materiałów,
 • uczestniczenie w opracowywaniu zestawień planowanych w danym roku budżetowym zamówień publicznych oraz sporządzanie korekt na podstawie przyznanych limitów finansowych,
 • sporządzanie protokołów zamówień publicznych realizowanych przez wydział w zakresie zakupu usług, sprzętu i materiałów o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • uczestniczenie w opracowywaniu projektów wewnętrznych wytycznych, procedur i koncepcji realizacji zadań wydziału w szczególności dotyczących zakupu usług, sprzętu i materiałów,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, ogólna znajomość ustawy o rachunkowości,
 • umiejętności: stosowania prawa, pracy w zespole, organizacji pracy własnej, komunikatywność, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze logistyki w jednostkach sektora finansów publicznych
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty
  z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WZ-8/III/19”.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ksp.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Stołeczna Policji
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.
UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna
nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Jobs Vacancy Related to Starszy Inspektor:

25Jan

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Stare Babice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Stare Babice opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 25 Jan, 2019. WARUNKI PRACY narzędzia i materiały pracy - komputer, praca poza siedzibą urzędu, ZAKRES ZADAŃ prowadzenie postępowań szkodowych prowadzenie książek obiektów... ... Continue reading -->


12Apr

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bytów. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Bytów opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Apr, 2019. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa, • permanentna obsługa klientów... ... Continue reading -->


28Feb

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Chojnice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Chojnice opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Feb, 2019. WARUNKI PRACY Obsługa komputera. Budynek posiada bariery architektoniczne tj. brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanych... ... Continue reading -->


31Jan

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Żywiec. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Żywiec opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 31 Jan, 2019. Nabór na stanowisko starszy inspektor. Praca w systemie ośmiogodzinnym, dwuzmianowym.... ... Continue reading -->


28Mar

Starszy Inspektor Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zgorzelec. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zgorzelec opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Inspektor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 28 Mar, 2019. Dotyczy naboru na stanowisko Starszy Inspektor. Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Starszy Inspektor można składać do dnia 08 kwietnia 2019 r.... ... Continue reading -->