18 Oct

Referendarz Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Referendarz
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
18 Oct, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Referendarz. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referendarz Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku brak jest łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

  • analizowanie treści wpływających do Biura skarg, wniosków i listów związanych z problematyką osób niepełnosprawnych oraz przygotowywanie odpowiedzi na postawione w korespondencji zagadnienia,
  • opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, innymi resortami, PFRON, Państwową Inspekcją Pracy i administracją terenową projektów pism i wystąpień w zgłaszanych przez obywateli sprawach wymagających interwencji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • udzielanie wyjaśnień i porad obywatelom zgłaszającym się do Biura (telefonicznie lub osobiście) w sprawach dotyczących interpretacji przepisów z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych i spraw będących w gestii Biura,
  • obsługa organizacyjno-techniczna Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • przygotowywanie opinii i projektów odpowiedzi na zaproszenia kierowane do Dyrekcji Biura i Pełnomocnika, w tym dotyczące obejmowania patronatem honorowym różnego rodzaju działań i przedsięwzięć związanych z niepełnosprawnością,
  • sygnalizowanie komórkom organizacyjnym Biura i bezpośredniemu przełożonemu problemów wynikających z postulatów zgłaszanych przez obywateli (w tym telefonicznie i osobiście),
  • współpraca przy organizacji spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy
  • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
  • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
  • Wiedza z zakresu polityki społecznej i świadczeń rodzinnych
  • Komunikatywność
  • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
  • Umiejętność współpracy
  • Rzetelność
  • Umiejętność analizy i syntezy informacji
  • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 29.10.2018
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    Biuro Dyrektora Generalnego
    ul. Nowogrodzka 1/3/5
    00-513 Warszawa
    z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BON-25

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; adres siedziby administratora: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa; info@mrpips.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@mrpips.gov.pl lub na adres siedziby administratora.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Etapy, metody oraz techniki naboru:
  • weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  • sprawdzian wiedzy lub umiejętności.

Oferujemy:
  • umowę o pracę (na zastępstwo), ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.
Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 1,9.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
  • oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-sluzbie-cywilnej-w-mrpips/oswiadczenie-dla- potrzeb-rekrutacji/
  • oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  • dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
  • w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
  • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-26, 22 661-13-63, 22 661-13-14 lub 22 661-13-94.


Jobs Vacancy Related to Referendarz:

15Jan

Referendarz Statystyk Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Legnica. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Legnica opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Statystyk position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jan, 2019. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno... ... Continue reading -->


09Jan

Referendarz Statystyk Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wrocław. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Wrocław opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Statystyk position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno... ... Continue reading -->


11Jan

Referendarz Spraw Ochrony Konkurencji Wydziale Przemys Energetyki Departament Jobs Vacancy in Urz Ochrony Konkurencji Konsument Warszawa. Urz Ochrony Konkurencji Konsument Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Spraw Ochrony Konkurencji Wydziale Przemys Energetyki Departament position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jan, 2019. Oferowane stanowiskoreferendarz do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Przemysłu, Energetyki i Usług, Departament Ochrony Konkurencji Miejsce pracyCentrala... ... Continue reading -->


22Dec

Referendarz Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu Zast Pstwo Jobs Vacancy in Urz Spraw Cudzoziemc Warszawa. Urz Spraw Cudzoziemc Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu Zast Pstwo position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 22 Dec, 2018. Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Ogłoszenie o naborze nr 40103 z dnia 22 grudnia 2018 r. OFERTY DO WYMIAR ETATU STANOWISKA STATUS DODATKOWE 02 1 1... ... Continue reading -->


11Dec

Referendarz Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu Etaty Jobs Vacancy in Urz Spraw Cudzoziemc Warszawa. Urz Spraw Cudzoziemc Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referendarz Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu Etaty position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Dec, 2018. Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Ogłoszenie o naborze nr 39281 z dnia 11 grudnia 2018 r. OFERTY DO WYMIAR ETATU STANOWISKA STATUS DODATKOWE 21... ... Continue reading -->