15 Oct

Inspektor Specjalista Dolno Skim Oddziale Regionalnym Jaworskie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Jawor Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Jawor

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Jawor urgently required following position for Inspektor Specjalista Dolno Skim Oddziale Regionalnym Jaworskie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Jawor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inspektor Specjalista Dolno Skim Oddziale Regionalnym Jaworskie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Jawor Jobs Vacancy in Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Jawor Jobs Details:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym Jaworskie Biuro Powiatowe Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków - 2 miejsce pracy: Jawor

Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 1 osoba /umowa na czas określony - w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań obszarowych PROW oraz pomocy krajowej,
sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych,
przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział,
udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR.

Wymagania konieczne:
wykształcenie: wyższe
znajomość ustawy z dnia 9 V 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wymagania pożądane:
biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
umiejętność biegłego wprowadzania danych,
prawo jazdy kategorii B,
odporność na stres,
umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 29.10.2018 r. (decyduje data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/47/BP005/18

Osobiście adres: Sekretariat Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Wrocław ul. Giełdowa 8
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530).
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/47/BP005/18

W wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR01@arimr.gov.pl
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru: OR01/47/BP005/18

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą po numerem tel. 71/ 369-74-54.

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 15.10.2018


Jobs Vacancy Related to Inspektor Specjalista Dolno Skim Oddziale Regionalnym Jaworskie Biuro Powiatowe Wydzia Dzia Spo Ecznych Rodowiskowych Oraz Atno Bezpo Rednich Stanowisko Pracy Obs Ugi Wniosk Miejsce Jawor: