18 Nov

Zast Pca Wnego Ksi Gowego Wydziale Finansowo Administracyjnym Jobs Vacancy in Urz Statystyczny Warszawie Warszawa

Urz Statystyczny Warszawie Warszawa urgently required following position for Zast Pca Wnego Ksi Gowego Wydziale Finansowo Administracyjnym. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Zast Pca Wnego Ksi Gowego Wydziale Finansowo Administracyjnym Jobs Vacancy in Urz Statystyczny Warszawie Warszawa Jobs Details:

OGŁOSZENIE NR 172602
Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

zastępca głównego księgowego
w Wydziale Finansowo-Administracyjnym
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
kierowanie pracami Zespołu Finansowo - Księgowego,
analiza prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu zapewnienia wiarygodności, rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności i aktualności ksiąg rachunkowych oraz ustalenia faktycznego stanu finansowego i majątkowego jednostki,
rozliczanie funduszu płac,
sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych (raporty, bilanse) oraz opracowywanie informacji z wykonania budżetu,
opracowanie projektu budżetu jednostki,
pełnienie zastępstwa głównego księgowego.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca administracyjno – biurowa,
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca wspomagana specjalistycznym programem finansowo-księgowym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy,
- windy nie są wyposażone w informację głosową,
- ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości,
- brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości i powyżej 1 roku w kierowaniu zespołem pracowniczym lub projektowym
pozostałe wymagania niezbędne:
bardzo dobra znajomość ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, podatku VAT, podatku od osób fiz., sys. ubezp. społecznych i powszechnym ubezp. zdrowotnym oraz rozp. Min. Finansów w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla jednostek budżetowych, sprawozdawczości budżetowej, spr. budżetowej w układzie zadaniowym,
rzetelność i terminowość,
zorientowanie na osiąganie celów,
umiejętność organizacji pracy,
otwartość na doskonalenie zawodowe,
kompetencje z zakresu zarządzania personelem (kierowanie: delegowanie i kontrola, motywowanie i przekazywanie informacji zwrotnej; inicjowanie współpracy i uczenie innych),
umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej,
umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,
umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
kompetencje z zakresu zarządzania zmianą.
Wymagania dodatkowe
znajomość obsługi programów: Trezor, Softus.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze.
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopie dokumentów poświadczających posiadanie kompetencji oraz kwalifikacji
Termin składania dokumentów: 2019-09-10
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Warszawie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: 16/2015
Inne informacje:
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 464 20 77. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty.
Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane odręcznie.
Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Jobs Vacancy Related to Zast Pca Wnego Ksi Gowego Wydziale Finansowo Administracyjnym: