18 Nov

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Spraw Wewn Trznych Administracji Warszawie Warszawa

Position
Specjalista
Company
Ministerstwo Spraw Wewn Trznych Administracji Warszawie
Location
Warszawa MZ
Opening
18 Nov, 2018 30 days ago

Ministerstwo Spraw Wewn Trznych Administracji Warszawie Warszawa urgently required following position for Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Spraw Wewn Trznych Administracji Warszawie Warszawa Jobs Details:

Warunki pracy

Budynek ul. Domaniewska 36/38:

Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ
Praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, praca w siedzibie urzędu. Zadania wykonywane na tym stanowisku pracy związane są z krajowymi wyjazdami służbowymi i reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Współudział w dokonywaniu oceny planów inwestycyjnych SP ZOZ MSWiA, stanowiących element planów finansowych oraz monitorowanie ich realizacji.
 • Analiza oraz ocena programów inwestycji SP ZOZ MSWiA, stanowiących podstawę podjęcia decyzji o przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji budowlanej ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej, w tym współudział w dokonywaniu oceny zgodności harmonogramów rzeczowo-finansowych stanowiących załącznik do umów o dofinansowanie inwestycji z zatwierdzonym programem inwestycji.
 • Monitorowanie prawidłowości realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej, w tym kontrola zgodności z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 • Tworzenie, aktualizowanie oraz modyfikowanie baz danych dotyczących działalności inwestycyjnej SP ZOZ MSWiA.
 • Współudział w ocenie raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ MSWiA oraz programów naprawczych (restrukturyzacyjnych).
 • Udział w wizytacjach SP ZOZ MSWiA w zakresie nadzorowanych zagadnień, celem ustalenia prawidłowości ich realizacji oraz sporządzanie sprawozdań z wizytacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub zarządzania lub zdrowia publicznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 6 miesięcy w obszarze finansów publicznych lub księgowości lub administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Znajomość Ms Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność myślenia analitycznego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się, współpracy, organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów, rzetelność oraz dążenie do doskonalenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe powyżej 6 miesięcy w obszarze ochrony zdrowia
 • Ukończone szkolenie z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia lub/i zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Jobs Vacancy Related to Specjalista:

12Dec

Odszy Specjalista Administracji Rozwojem Sieci Handlowej Jobs Vacancy in Marketing Investment Group . Marketing Investment Group opening great career opportunity and jobs vacancy for Odszy Specjalista Administracji Rozwojem Sieci Handlowej position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Dec, 2018. Młodszy Specjalista ds. Grupa MIG to Firma, która z pasją od prawie 30 lat działa na polskim rynku odzieżowo-obuwniczym, a od kilku lat również za granicą kraju... ... Continue reading -->


08Dec

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ostróda. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Ostróda opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 08 Dec, 2018. WARUNKI PRACY Pokój znajduje się na I piętrze budynku, w którym nie ma windy. Pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych. Praca w pomieszczeniu przy... ... Continue reading -->


17Dec

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Dec, 2018. WARUNKI PRACY • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - zagrożenie korupcją ... ... Continue reading -->


13Dec

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zabrze. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zabrze opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Dec, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z... ... Continue reading -->


13Dec

Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Katowice opening great career opportunity and jobs vacancy for Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Dec, 2018. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z... ... Continue reading -->