18 Oct

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane

Position
Referent
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Zakopane ML
Opening
18 Oct, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane urgently required following position for Referent. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe).
Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych.
Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne.
Prowadzenie samochodu służbowego.
Siedziba urzędu mieści się na parterze.
Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych..

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • działalność inspekcyjno – kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowych i sporządzanie z nich protokołów
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie stron postępowania
 • analiza zgromadzonych dokumentów
 • opracowywania wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • inne zadania zlecone przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe : w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego lub doświadczenie w administracji publicznej
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • prawo jazdy
 • umiejętność pracy w zespole
 • uprawnienia budowlane

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia prawo jazdy
 • uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem
  ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: - Administrator danych i kontakt do niego :Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Kontakt do inspektora ochrony danych: tel 18 20 159 35 e-mail: pinbzakopane@op.pl - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej - Informacje o odbiorcach danych: Zebrane dane mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy , w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) - Uprawnienia : * prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; zadanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej * prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 ,1 Kodeksu pracy oraz art 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit . c RODO - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;nie będą też profilowane
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel 18 20 159 35
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: - Administrator danych i kontakt do niego :Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Kontakt do inspektora ochrony danych: tel 18 20 159 35 e-mail: pinbzakopane@op.pl - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej - Informacje o odbiorcach danych: Zebrane dane mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy , w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) - Uprawnienia : * prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; zadanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej * prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 ,1 Kodeksu pracy oraz art 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit . c RODO - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;nie będą też profilowane
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego" do dnia 12.10.2018 r.
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 18 20 159 35 w godz. 8:00 - 15:30


Jobs Vacancy Related to Referent:

09Jan

Referent Administracyjnych Jobs Vacancy in International Paper . International Paper opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent Administracyjnych position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 09 Jan, 2019. Obecnie przedsiębiorstwo poszukuje osoby na stanowisko: Referent ds. administracyjnych Umowa na czas określony (12 miesięcy) Pion Pracowniczy Praca w... ... Continue reading -->


18Jan

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łęczyca. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Łęczyca opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym... ... Continue reading -->


18Jan

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Zakopane opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. WARUNKI PRACY - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego... ... Continue reading -->


14Jan

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Chojnice. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Chojnice opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 14 Jan, 2019. WARUNKI PRACY warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w zespole, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w... ... Continue reading -->


18Jan

Referent Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa. Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Referent position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 18 Jan, 2019. WARUNKI PRACY Praca w siedzibie Urzędu w budynku czterokondygnacyjnym. Stanowisko pracy znajduje się na drugim pietrze budynku , wyposażone w zestaw... ... Continue reading -->