18 Oct

Starszy Inspektor Wojew Dzki Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Starszy Inspektor Wojew Dzki
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
18 Oct, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Starszy Inspektor Wojew Dzki. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Inspektor Wojew Dzki Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

 • praca biurowa
 • praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole)
 • praca w siedzibie urzędu/wydziału
 • zagrożenie korupcją
 • przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji)
 • praca na drugim piętrze
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych
 • pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, zainstalowana winda
 • bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody)

ZAKRES ZADAŃ

 • Planowanie, opracowywanie dokumentacji i przeprowadzanie kontroli w jednostkach wykonujących zadania w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień wychowanków i adopcji, kwalifikacji zatrudnionych w jednostkach pracowników
 • Prowadzenie postępowań dotyczących placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją przez samorząd województwa zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych
 • Udział w sporządzaniu sprawozdawczości z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na poziomie województwa
 • Rozpatrywanie skarg, opracowywanie projektów stanowisk dotyczących interpretacji przepisów oraz prowadzenie instruktaży dla kadry realizującej zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Realizowanie zadań wynikających z resortowych i rządowych programów wspierania rodziny i pieczy zastęczej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
 • staż pracy : 3 lata stażu pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych, o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o finansach publicznych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
  z dopiskiem „Oferta pracy WPS-VIII/18

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
Dane osobowe:
Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w MUW;
Nie będą udostępniane innym odbiorcom;
Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do:
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
Usunięcia danych;
Przeniesienia danych;
Ograniczenie przetwarzanych danych.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3.100 zł
MUW zapewnia swoim pracownikom:
 • stabilną i ciekawą pracę;
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie;
 • dodatek stażowy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • nagrody – w zależności od wyników pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
 • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
 • możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.


Jobs Vacancy Related to Starszy Inspektor Wojew Dzki: