24 Sep

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa

Position
Starszy Specjalista
Company
Kancelaria Prezesa Rady Ministr
Location
Warszawa MZ
Opening
24 Sep, 2018 30+ days ago

Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa urgently required following position for Starszy Specjalista. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Kancelaria Prezesa Rady Ministr Warszawa Jobs Details:

WARUNKI PRACY

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynowanie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, w tym organizacja wyjazdów zagranicznych, przygotowywanie spotkań i materiałów, prowadzenie dokumentacji z ich przebiegu oraz opracowanie sprawozdań z realizowanych przez niego zadań.
 • Opiniowanie krajowych oraz międzynarodowych projektów aktów prawnych, umów i porozumień, w tym w języku angielskim, dotyczących obszaru cyberbezpieczeństwa oraz współudział w opracowywaniu dokumentów strategicznych oraz projektów aktów prawnych regulujących system bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Udział w realizacji zadań dotyczących współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi podmiotami z obszaru cyberbezpieczeństwa, w tym obsługa korespondencji, opracowywanie propozycji odpowiedzi, stanowisk lub instrukcji negocjacyjnych (także w języku angielskim).
 • Udział w realizacji obowiązków wynikających z nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi, podporządkowanymi osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa nadzorującej Departament w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz spraw kadrowych, w tym przygotowywanie pod względem organizacyjnym kontroli tych jednostek, sporządzanie notatek i protokołów, monitorowanie wdrażania wniosków pokontrolnych oraz procedowanie wypowiedzeń i wniosków w sprawie wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 • Realizacja zadań związanych ze sprawowaniem przez Wydział nadzoru właścicielskiego nad spółką Exatel S.A., w tym przygotowywanie dokumentacji na walne zgromadzenie.
 • Przygotowywanie notatek, prezentacji oraz materiałów informacyjnych dotyczących zakresu działania Wydziału na potrzeby kierownictwa Departamentu.
 • Prowadzenie dokumentacji z realizacji projektów naukowo-badawczych oraz prac rozwojowych w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 • Zapewnienie wsparcia organizacyjnego w realizacji przedsięwzięć informacyjnych oraz promocyjnych resortu obrony narodowej dotyczących cyberbezpieczeństwa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji lub współpracy międzynarodowej lub obsługi organizacyjnej ciał kolegialnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
 • Znajomość: ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2020, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej, ustawy o finansach publicznych, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze bezpieczenstwa informacji lub współpracy międzynarodowej lub obsługi organizacyjnej ciał kolegialnych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej) lub, w przypadku braku ww. kopii dokumentu, złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 - średniozaawansowanym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 218.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z administratorem danych na ww. adres.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: komisja ds. naboru (aplikacje kandydatów) oraz BIP KPRM, BIP MON, miejsce ogólnie dostępne w urzędzie (w zakresie publikacji wyniku naboru).
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi od około 4100 zł brutto do około 4800 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
W przypadku kandydatów, którzy nie przedstawią kopii certyfikatu językowego na wymaganym w ogłoszeniu poziomie, zostanie przeprowadzony sprawdzian znajomości języka angielskiego, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o znajomości języka na poziomie wymaganym w ogłoszeniu, tj. B1.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 840 515, 261 840 034.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Jobs Vacancy Related to Starszy Specjalista:

13Dec

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Generalna Dyrekcja Ochrony Rodowiska Warszawie Warszawa. Generalna Dyrekcja Ochrony Rodowiska Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Dec, 2018. Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja... ... Continue reading -->


13Dec

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Urz Lotnictwa Cywilnego Warszawie Warszawa. Urz Lotnictwa Cywilnego Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Dec, 2018. Warunki pracy - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; - obsługa klientów zewnętrznych; - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Miejsce i... ... Continue reading -->


13Dec

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Sprawiedliwo Warszawie Warszawa. Ministerstwo Sprawiedliwo Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Dec, 2018. Warunki pracy praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele... ... Continue reading -->


13Dec

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Urz Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawie Warszawa. Urz Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Dec, 2018. Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w... ... Continue reading -->


12Dec

Starszy Specjalista Jobs Vacancy in Ministerstwo Cyfryzacji Warszawie Warszawa. Ministerstwo Cyfryzacji Warszawie Warszawa opening great career opportunity and jobs vacancy for Starszy Specjalista position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Dec, 2018. Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją; Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; Elastyczny czas pracy. Budynek... ... Continue reading -->